22 грудня 2020

Курсова робота - один із етапів підготовки майбутніх юристів!


Курсова робота є одним із видів практично-дослідної роботи під час навчання у Херсонському кооперативному економіко-правовому коледжі, самостійним навчально-науковим дослідженням студента.
Освітньо-професійна програма «Право» передбачає вивчення багатьох фахових дисциплін: «Цивільне та сімейне право», «Адміністративне право», «Трудове право», «Кримінальне право», «Цивільний процес», «Кримінальний процес», «Аграрне право», «Екологічне право», «Митне право», «Нотаріат України», «Адвокатура України», «Теорія держави і права», «Судочинство в господарських та адміністративних судах», «Діловодство», «Фінансове право». Навчальним планом спеціальності передбачено виконання курсових робіт з дисциплін «Теорія держави і права» та «Цивільне та сімейне право» або «Цивільний процес».


Виконання курсової роботи сприяє поглибленому засвоєнню лекційного курсу і отриманню навичок у галузі вирішення практичних завдань. Це потребує від студента не тільки знань загальної і спеціальної літератури з теми, а й умінь проводити історичні, політичні, економічні, юридичні, експертні та інші дослідження, пов’язувати питання теорії з практикою, робити узагальнення, формувати висновки та пропозиції з поліпшення ефективності сфери міжнародних відносин. На якість курсової роботи суттєво впливає вміле використання практичного матеріалу. Підбір джерел, їх критичне осмислення та обробка є досить важливим етапом у підготовці і написанні курсової роботи.


Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвитку творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної дисципліни. Тематика курсових робіт відповідає завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами фаху. Курсова робота допомагає студентові системно показати теоретичні знання з вивченої дисципліни, оволодіти первинними навичками дослідної роботи, збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати, формулювати висновки, пропозиції та рекомендації з предмету дослідження. Тут є слушна нагода проконтролювати знання і вміння студента, правильно організувати дослідну роботу, оформити її результати і показати готовність до виконання підсумкової роботи з фаху.


На минулому тижні відбувся захист курсових робіт студентами груп П-491 та П-492. Студенти з відповідальністю підготувалися до захисту робіт, кожна доповідь студента мала презентаційний характер, дослідження практичного матеріалу. Це є гарним фундаментом підготовки до виробничої практики. За результатами захисту якісна успішність по групі П-491 склала 82,8% та П- 492- 81,3%. Студенти давали обґрунтовані відповіді членам комісії.

Немає коментарів:

Дописати коментар