Навчально-методична робота

З усіх скарбів знання – найкращий. Його не можна
ні вкрасти, ні згубити, ні знищити.
Г.Сковорода

Навчально-методична робота

 Навчально-методична робота є основним видом  діяльності навчального закладу, саме від її організації залежить якість підготовки майбутніх фахівців.
 Коледж має багато гарних традицій: справжнє і дружнє наставництво, робота педагогічного семінару для молодих викладачів, семінару з економічних та правових питань, інформатизації навчання для всіх педагогів, співробітництво з навчально-методичним центром «Укоопосвіта», участь у діяльності методичних об’єднань Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у Херсонській області,  участь у конкурсі фахової майстерності «Кращий викладач», створення альманахів, методичних розробок викладачами усіх циклових комісій, науково-дослідницька робота педагогів (участь у конференціях, семінарах, круглих столах, публікації у наукових збірниках і періодичних виданнях).
 У різні часи заступниками директора з навчальної та навчально-методичної роботи працювали: Герасєв Максим Павлович, Петренко Володимир Павлович, Гнесюк Ірина Семенівна, Мандрик Тамара Михайлівна.


 Навчальний процес у коледжі забезпечують сім циклових комісій, які об'єднують 63 педагогів, з яких 23 - викладачі вищої категорії  та 4 - викладачі–методисти:     Пагельс Зіновія Дем'янівна, Глінова Віра Іванівна, Бойко Марія Михайлівна, Сокальська Ольга Володимирівна.
 Колектив коледжу об'єднує досвідчених та молодих фахівців. За ініціативи Людмили Миколаївни та під керівництвом заступника директора Фурсенко С.О. в навчальному закладі організована школа наставництва для надання допомоги молодим викладачам, серед яких є колишні випускники технікуму, а нині коледжу: Віннік В.А., Піскун І.П., Замкова С.М., Опрятна М.Є., Іванова Т.О., Малініна Т.О., Яшина І.М.,  Ємець Н.В., Самойленко К.В., Підмогильна С.П.
 З 90-х років ХХ століття колектив коледжу активно працює над  основними методичними проблемами: «Інтеграція теорії з практикою як необхідна умова підвищення рівня підготовки фахівців», «Якісна ступенева підготовка фахівців як засіб їх професійного зростання, конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці», «Забезпечення високого рівня якості освіти через неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності викладачів та залучення  студентів до активної науково-пошукової роботи».
 Вирішення цих проблем дозволяє готувати спеціалістів, які мають ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку з обраного фаху, можуть самостійно й оперативно приймати рішення, швидко адаптуватися до умов практичної підготовки, пов'язані з професійною діяльністю. Зокрема, прикладною стала дисципліна «Іноземна мова», товарознавці і ресторатори демонструють на державних кваліфікаційних екзаменах міцні знання з економіки, бухгалтерського обліку. Все більшого поширення у навчально-виховному процесі набуває професійне та практичне спрямування викладання усього теоретичного матеріалу.
 Такий підхід для удосконалення професійної підготовки фахівців вимагає від викладачів педагогічної майстерності, знання умов роботи фахівців в різних організаціях і на підприємствах. Саме на це спрямовує колектив директор коледжу Лімакова Людмила Миколаївна, вимагаючи від педагогів, перш за все, працювати над собою, вміти на практиці робите те, чому навчають студентів.
 Для  постійного професійного зростання педагогічних працівників у коледжі створюються сприятливі умови. Викладачі фахових дисциплін проходять стажування на діючих підприємствах та установах. Швидкісне завоювання світу інформаційними комп'ютерними Інтернет-технологіями змусило освітян переглянути власні пріоритети. Протягом останніх років усі педагоги на семінарах навчилися працювати з Інтернет-ресурсами, програмним забезпеченням Microsoft Office, MS Excel, програмами для створення презентацій Microsoft Power Point, контрольно-діагностичною універсальною програмою тестування SV-Test. Як результат, звичними стали заняття з використанням мультимедійного комплексу, презентацій, відеофрагментів. Викладачі коледжу активно впроваджують інноваційні моделі навчання: ігрове моделювання, проблемне навчання, діалог, дискусії, круглий стіл, конференції, вікторини, семінари з елементами ділової чи рольової гри, інтегровані бінарні заняття.
 Особливу увагу в коледжі приділяють пошуково-практичній та дослідницькій роботі. Вже 11 років наші студенти беруть участь у науково-практичній конференції серед молоді вищих навчальних закладів Укоопспілки на тему: «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства».
 Для студентів такий щорічний захід - це унікальна можливість поглибити й розширити свої знання, адже у співпраці з викладачем ведеться плідна пошукова робота: досліджується й аналізується сучасна економічна ситуація в Україні з метою запровадження на підприємствах та в установах сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних та мультимедійних засобів; вивчається ринок товарів, послуг, попиту, пропозицій із метою удосконалення та розвитку діючих підприємств, розширення сфери діяльності банківських установ, відродження на Херсонщині такої галузі, як вівчарство.
 На першій науково-практичній конференції, яка відбулася на базі Кіровоградського кооперативного технікуму, була відзначена дослідницька робота студентки нашого коледжу Ірини Форсюк на тему: «Інновації у діяльності  Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу». Тематика студентських робіт надзвичайно різноманітна.  Щороку учасники конференції мають можливість продемонструвати уміння виголошувати публічну промову, вести діалог з аудиторією, демонструвати презентацію, використовуючи інфокомунікаційні технології. То ж і не дивно, що виступ кожного студента запам’ятовується сміливістю й упевненістю, глибоким розумінням обраної теми, прагненням вільно спілкуватися з аудиторією, умінням відстоювати власну точку зору, бажанням покращити економічну діяльність підприємств та розширити сферу діяльності споживчих товариств України. У 2008 році наш коледж представляла  Віннік Вікторія з роботою на тему: «Колективна власність і сучасне законодавство: проблеми, погляд на шляхи їх вирішення», у 2009 році – Дибенко Сергій
з доповіддю на тему: «Лізинг як правовий та економічний механізм розвитку підприємств споживчої кооперації України», у 2010 та 2011 роках – Колєсніков Денис з виступами на теми: «Інноваціний потенціал процедури банкрутства підприємств», «Селенг як джерело залучення фінансових ресурсів для здійснення інноваційної діяльності суб'єкта господарювання», у 2012 та 2013 роках – Божонок Валерій з роботами на теми: «Сучасні методи хеджування як інструмент мінімізації ризиків банківських установ та їх клієнтів»,  «Факторинг як приклад взаємовигідної співпраці банківських установ та підприємств малого і середнього бізнесу», у 2012 році також виступала Попова Наталія з роботою на тему: « Місце і роль споживчої кооперації у створенні соціально-економічних кластерів як механізму підвищення конкурентоспроможності регіону», у 2013 році – Копійка Єлизавета з доповіддю на тему: «Проблеми та перспективи відродження вівчарства на Херсонщині», у 2014 році наш коледж представляли наступні студенти з дослідницькими роботами на такі теми: Бігун Володимир - «Фріланс–послуги як фактор підвищення рівня зайнятості в Україні», Чернова Анастасія - «Впровадження кейтерингу як сучасного виду бізнесу у закладах ресторанного господарства споживчої кооперації Херсонської області» та Одіноченко Денис - «Аутсорсинг як чинник підвищення ефективності діяльності підприємств».
 Робота з обдарованою молоддю завжди проводиться з ініціативи директора коледжу Людмили Миколаївни Лімакової, великий досвід якої завжди допомагає поєднати теоретичну частину з практичним досвідом. Значний внесок у цю справу зробили члени циклової комісії правознавства: Гідулянова С.В., Свіргоцька Л.А., Віннік В.А. та викладач обліково-фінансових дисциплін Самойленко К.В. Велику допомогу педагогам в організації науково-пошукової роботи надає заступник директора з навчально-методичної роботи Фурсенко С.О.
 Викладачі коледжу не лише наполегливо працюють, а й узагальнюють досвід, розробляють навчально-методичну літературу: за 15 років ними було розроблено         230 найменувань різних видів навчальної та методичної літератури на рівні НМЦ «Укоопосвіта» під керівництвом директора Войнаш Л.Г.
 У 2014 році на V Міжнародній виставці на тему: «Сучасні заклади освіти – 2014», організованій Міністерством освіти і науки України, Національною академією
педагогічних наук України, колектив коледжу отримав Золоту медаль у номінації «Педагогічна майстерність - домінанта професійної дії вчителя, викладача», тому що навчально-виховний процес у закладі освіти базується на поєднанні кількох технологій навчання на одному занятті.
 Як показує практика, студенти при вивченні всіх дисциплін беруть активну участь у створенні проектних, інтерактивних завдань, демонструючи власне розуміння, трактування і представлення теми, працюють у групах, дискутують. Таким чином, використання сучасних інноваційних технологій у навчально-виховній роботі дає можливість розкритися кожному, відчути себе потрібним, успішним, реалізованим, стимулює студентів вивчати дисципліну, шукати, творити. Адже нинішньому суспільству потрібна вільна, мисляча й активна особистість.

2 коментарі:

  1. Доброго дня!А чому на сайті немає інформаціі про дистанційне навчання? Можлило студентам тяжко так навчатись?Створили б якесь спільне обговорення,кожен би висловив свою думку,а інші би прочитали

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Доброго вечора. На сайті в розділі Навчання є посилання на сайт дистанційного навчання, створений ще навесні, а зараз оновлений. В новинах цього блогу опубліковані статті про дистанційне навчання в коледжі.

      Видалити